dimecres, 26 de maig del 2010

CiU dóna suport al projecte de llei sobre la documentació clínica després d’introduir la digitalització i l’accés dels ciutadans


(nota de premsa)

Sancho alerta que “els ciutadans han de poder intervenir i accedir a la seva història clínica, fent aportacions i fent que sigui una història compartida entre metges, centres i ciutadans, que són finalment els seus propietaris”

El grup parlamentari de CiU ha donat suport al projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica. Tal com ha explicat Francesc Sancho, portaveu de Salut de CiU al Parlament, la federació nacionalista ha votat a favor després d’introduir el la llei, gràcies a les seves esmenes, dos aspectes claus: “la digitalització dels historials clínics, que s’haurà de realitzar en un període de quatre anys des de l’entrada en vigor de la llei, i l’accés dels ciutadans a la seva pròpia documentació mèdica”.

“Cada vegada més els ciutadans han de poder intervenir i accedir a la seva història clínica, fent aportacions i fent que sigui una història compartida entre metges, centres i ciutadans, que són finalment els seus propietaris” ha exposat Sancho qui considera que “les possibilitats que ens donen les noves tecnologies ens porten davant d’un nou paradigma en salut amb nous desafiaments, noves discussions i noves necessitats de naturalesa ètica”.

En aquest sentit, CiU va presentar tres esmenes molt precises. En primer lloc, Sancho ha advertit que “hi ha una discussió ètica molt important sobre la informació” i, per tant, “els protocols, els criteris de conservació dels historials, els criteris d’innovació etc han d’estar determinats per una comissió tècnica on les decisions es preguin en funció d’evidència científica i criteri clínic i no en base a decisions personals o ideològiques”.

En una segona esmena, parlàvem que aquesta comissió tècnica vetllarà per l’establiment de criteris homogenis en les metodologies de translació i transformació de la informació clínica continguda en els historials clínics i vetllarà per la creació d’uns protocols de funcionament.

Finalment, una darrera esmena proposava que, “en el termini de 4 anys des de l’entrada en vigor de la llei, es garantirà una història clínica compartida amb possibilitats d’accés del personal sanitari així com l’accés dels ciutadans a la seva pròpia documentació mèdica”. Sancho ha assenyalat que quan parlem d’història clínica dels ciutadans estem parlant de “la seva història personal, on posem les dades de salut i si algú té dret a tenir un accés universal i permanent és el propi ciutadà”. “Hem d’aconseguir que la història clínica sigui compartida i operable per a tots, aquest és el desafiament” ha afegit.